آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

کاتالوگ

زیگلــر
دانلود

کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FZ1

2012-Z-GCA کاتالوگ محصولات زیگلــر ســال 2012

24.5 MB

اطلاعات بیشتر
OBO Bettermann
دانلود

کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FO1

2012-OBO-GCA کاتالوگ محصولات OBO BETTERMANN ســال 2012

107.1 MB

اطلاعات بیشتر
شـویتزینگـر
دانلود

کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FS1

2013-S-GCA کاتالوگ محصولات Schützinger ســال 2013

1.7 MB

اطلاعات بیشتر
NGT
دانلود

کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FN1

2012-N-GCA کاتالوگ محصولات Nippon GT Co (NGT) ســال 2012

1.9 MB

اطلاعات بیشتر
کنتـرل
دانلود

کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FC1

2011-C-GCA کاتالوگ محصولات Contrel ســال 2011

8.4 MB

اطلاعات بیشتر
ایسـکـرا
دانلود

کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FI1

2012-I-GCA کاتالوگ محصولات Iskera ســال 2012

34.7 MBاطلاعات بیشتر
ماتسـوشـیتا اسـتاول
دانلود

کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FMS1

2012-MS-GCA کاتالوگ محصولات Matsushita Stavol ســال 2012

0 MB

اطلاعات بیشتر
تـویـو
دانلود

کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FT1

2012-T-GCA کاتالوگ محصولات TOYO ســال 2012

0 MB

اطلاعات بیشتر
GIC
دانلود

کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FG1

2011-G-GCA کاتالوگ محصولات General Industrial Control (GIC) ســال 2011

4.42 MB

اطلاعات بیشتر
SSET
دانلود

کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FMS1

2012-SS-GCA کاتالوگ محصولات SSET ســال 2012

2.2 MB


اطلاعات بیشتر
LPS
دانلود

کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FI1

2013-L-GCA کاتالوگ محصولات ال.پی.اس (LPS) سـال 2013

21.5 MBاطلاعات بیشتر
لومل
دانلود

کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FLU1

2013-Lu-GCA کاتالوگ محصولات لومل ســال 2013

  25.8 MB

اطلاعات بیشتر
پونوو
دانلود

کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FP1

کاتالوگ محصولات پونوو ســال 2012

7.63 MB

اطلاعات بیشتر