آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

اتوماسیون جومو

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات اتوماسیون فعالیت دارد.
JUMO mTRON T
Measuring, Control, and Automation System
JUMO mTRON T
Measuring, Control, and Automation System
Central processing unit
JUMO mTRON T
Measuring, Control, and Automation System
Multichannel controller module
JUMO mTRON T
Measuring, Control, and Automation System
Relay module 4-channel
JUMO mTRON T
Measuring, Control, and Automation System
Analog input module
4-channel
JUMO mTRON T
Measuring, Control, and Automation System
Analog input module
8-channel
JUMO mTRON T
Measuring, Control, and Automation System
Digital input/output module 12-channel
JUMO mTRON T
Measuring, Control, and Automation System
Router module
JUMO mTRON T
Measuring, Control, and Automation System
Multifunction panel 840
JUMO mTRON T
Measurement, Control, and Automation System
Power supply units 24 V