آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

آنالیز مایعات جومو

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات آنالیز مایعات فعالیت دارد.
JUMO ecoLine / JUMO BlackLine
pH and redox combination electrodes
JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd
pH and Redox Combination Electrodes
for laboratory measurements with glass or plastic shaft
Ammonia-sensitive sensor
for ammonia measurements in aqueous solutions
ISFET
pH combination electrode
JUMO glass pH electrodes
JUMO single/twin redox electrodes
JUMO reference electrode
JUMO compensation thermometers
JUMO dTRANS pH 02
Transmitter/controller for pH, redox, ammonia, standard signals and temperature
JUMO dTRANS CR 02
Transmitter/controller for conductivity, TDS, resistance, standard signals and temperature
JUMO dTRANS AS 02
Transmitter/controller for standard signals and temperature
JUMO AQUIS 500 pH
Transmitter/Controller for pH, ORP, NH3 (ammonia) concentration and temperature
JUMO AQUIS 500 CR
Transmitter/Controller for conductivity, TDS, resistivity and temperature
JUMO AQUIS 500 Ci
Transmitter/controller for inductive conductivity, concentration and temperature
JUMO AQUIS 500 AS
Indicator/controller for standard signals
JUMO AQUIS touch S
Modular Multichannel Measuring Device for Liquid Analysis with Integrated Controller and Paperless Recorder
JUMO dTRANS O2 01
Two-wire Transmitter for dissolved oxygen (DO)
JUMO tecLine Cl2
Sensor for free chlorine
JUMO tecLine TC
Sensor for total chlorine
JUMO tecLine ClO2, JUMO tecLine O3
Sensor for chlorine dioxide and ozone
JUMO tecLine H2O2
JUMO tecLine PAA
Sensor for hydrogen peroxide and peracetic acid
2-wire transmitter
Hand-held Meters
for analytical measurement variables
Simulators and Calibration Adapters
for pH, Redox and Conductivity Measurement
JUMO ecoTRANS pH 03
Microprocessor transmitter/ switching device for pH/Redox voltage and temperature
JUMO ecoTRANS Lf 01/02
Microprocessor Transmitter/Switching Device for Conductivity
JUMO ecoTRANS Lf 03
Microprocessor Transmitter / Switching Device for conductivity or resistivity and temperature
JUMO CTI-500
Inductive Conductivity/ Concentration and Temperature Transmitter with switch contacts
JUMO CTI-750
Inductive Conductivity/ Concentration and Temperature Transmitter with switch contacts
Flow-through fittings
Immersion fittings
JUMO Process Immersion Fitting
Manual quick-change fittings
Pneumatic Retractable Assembly
Stainless steel process fittings
JUMO BlackLine CR-GT/-EC/-GS
Conductive 2-Electrode Conductivity Sensor
JUMO ecoLine CR-PVC
Conductive 2-Electrode Conductivity Sensor
JUMO tecLine CR
Electrolytic Conductivity Cells in stainless steel or titanium
JUMO tecLine CR-GT
Conductive 2-Electrode Conductivity Sensor Industrial Version with graphite electrodes
JUMO tecLine CR-4P
Conductive 4-Electrode Conductivity Sensor
JUMO tecLine Ci
Inductive conductivity and temperature sensor for hygienic applications
JUMO tecLine Ci-S
Inductive conductivity and temperature sensor for general process engineering
JUMO ecoLine Ci
Inductive conductivity and temperature sensor for general water engineering
Technical buffer and cleaning solutions
Lines, plugs and sockets
for pH, redox, conductivity and temperature sensors
Impedance converter
for combination electrodes