آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

تجهیزات کنترل و مانیتورینگ جومو

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات کنترل و مانیتورینگ فعالیت دارد.
JUMO IMAGO F3000
Process controllers
for the meat processing industry
JUMO eTRON T
Digital Thermostat
with LC display
for mounting on a 35mm DIN rail
JUMO eTRON M
Electronic Microstat
76 x 36 mm format
JUMO eTRON M100
Electronic Refrigeration Controller
76mm x 36mm format
JUMO eTRON M100
Electronic 2-channel microstat
76 mm × 36 mm format
JUMO safetyM STB/STW
Safety Temperature Limiter,
Safety Temperature Monitor
According to DIN EN 14597
JUMO safetyM STB/STW Ex
Safety Temperature Limiter,
Safety Temperature Monitor
According to DIN EN 14597
JUMO safetyM TB/TW
Temperature limiter,
temperature monitor
according DIN EN 14 597
with LCD for mounting
on 35mm DIN rails
JUMO safetyM TB/TW 08
Temperature limiter,
Temperature monitor
as per DIN EN 14 597
In the panel-mounting case
to be fitted in the panel
cut-out
JUMO di 32 / di 08
Digital microprocessor indicators
with 1 measurement input
and a maximum of 3 signal outputs,
case for flush-panel
mounting to IEC 61554
JUMO di eco
Digital Indicator
76mm x 36mm format
JUMO di 308
Digital Indicator,
microprocessor-controlled,
with maximum 2 inputs,
wide range of expansion options,
bezel 96mm x 48mm
JUMO Quantum
PID100/PID200/PID300
Universal PID Controller Series
JUMO Quantrol
LC100/LC200/LC300
Universal PID Controller Series
JUMO iTRON 04/08/16/32
Compact microprocessor controllers
Housing for flush-panel
mounting to DIN 43 700
JUMO iTRON DR 100
Microprocessor Controller
with a 2-line LC display
for mounting on a 35mm DIN rail
JUMO cTRON 04/08/16
Compact controller
with timer
and ramp function
JUMO TDA-300
and JUMO TDA-3000
Handheld Thermometer
with data logger
JUMO dTRON 304/308/316
Compact Controller
with program function
JUMO dTRON 304/308/316 plast
Compact Controller
for the plastics industry
JUMO DICON 400/500
Universal process controllers
JUMO DICON touch
Two-channel process
and program controller
with paperless recorder
and touchscreen
JUMO DICON 401/501
Universal profile
controllers/generators
JUMO mTRON T
Measuring, Control
and Automation System
Multifunction panel 840
JUMO SVS3000
Plant visualization software with batchrelated data report and evaluation in a network
JUMO mTRON T
Measuring, Control, and Automation System
JUMO mTRON T
Measuring, Control, and Automation System Central processing unit
JUMO mTRON T
Measuring, Control, and Automation System Multichannel controller module
JUMO mTRON T
Measuring, Control, and Automation System
Relay module 4-channel
JUMO mTRON T
Measuring, Control, and Automation System
Analog input module 4-channel
JUMO mTRON T
Measuring, Control, and Automation System
Analog input module 8-channel
JUMO mTRON T
Measuring, Control, and Automation System
Digital input/output module 12-channel
JUMO mTRON T
Measuring, Control, and Automation System
Router module
JUMO mTRON T
Measurement, Control, and Automation System
Power supply units 24 V
JUMO dTRANS T02
Programmable 4-wire Transmitter
(Smart Transmitter)
with isolation of the standard signal for mounting on DIN rail 35mm x 7.5mm to EN 60715
JUMO dTRANS T04
Four-wire Transmitter, settable via DIP switch/PC setup program
for connection to Pt100/Pt1000 resistance thermometer or potentiometer; rail-mounted to EN 60715
Supply units for transmitters
JUMO Ex-i Power Supply/ Input Isolating Amplifier
Thyristor power switches
Thyristor power switches
with integrated cooling body to be snapped on a DIN rail or for screw connection
JUMO IPC
IGBT Power Converter
with amplitude control
JUMO TYA 201
Single-Phase SCR Power Controller
For controlling resistive/inductive loads